Dec 20, 2015

Haikyuu Seiyuu Photos

Incomplete list, please comment if you can find the other seiyuu. 

 Murase Ayumu as Hinata Shoyo (#10)

Hino Satoshi as Sawamura Daichi (#1) Irino Miyu as Sugawara Koshi (#2)
 Hosoya Yoshimasa as Azumane Asahi (#3)
 Okamoto Nobuhiko as Nishinoya Yu (#4)
 Uchiyama Kouki as Tsukishima Kei (#11)
 Saito Soma as Yamaguchi Tadashi (#12)


No comments:

Post a Comment